VINDPARK HANSTHOLM

Vedvarende energi til gavn for industri og indbyggere i Thisted Kommune

PROJEKTBESKRIVELSE

Hanstholm Havn har med færdiggørelsen af havneudvidelsen skabt grobund for tiltrækning og etablering af nye arbejdspladser og virksomheder. Hanstholm Havn har en vision om at blive ”Europas grønneste konsumfiskerihavn”. Med visionen vil Hanstholm havn tiltrække industrier og virksomheder inden for f.eks. Power-2-X, som gennem produktion af brint og metanol erstatter fossile brændstoffer i fiskerflåden og den tunge transport. Forudsætningen for at kunne producere grønt brændstof er at have adgang til vedvarende energi.

 

Læs mere om projektet på Thisted Kommunes hjemmeside – og vis din støtte eller send en kommentar.

VI LIGGER I DANMARKS BEDSTE VINDOMRÅDE

Hanstholm ligger i Danmarks bedste vindområde, og denne position kan med fordel nyttiggøres til at producere den vedvarende energi, som Power-2-X, brintproduktion eller metanolproduktion er afhængig af. På den baggrund ansøges der om opstilling af seks vindmøller på Hanstholm havns arealer. Produktionen af vedvarende elektricitet fra disse vindmøller skal ske til gavn for industri og indbyggere i Thisted kommune - og i særdeleshed til gavn for Hanstholm Havn.

VINDEN I HANSTHOLM
KAN GØRE NYTTE

TEKNISK BESKRIVELSE

Det planlægges at opstille fire op til 180 meter høje vindmøller vest for havneanlægget og to 150 meter høje vindmøller på den vestlige ydermole på selve havne-anlægget. Vindmøllerne får en rotordiameter på henholdsvis 162 meter og 136 meter og dermed en navhøjde på henholdsvis 99 og 82 meter. De fire af vindmøllerne vil få en kapacitet på hver 6,0 MW, og de to af vindmøllerne vil få en kapacitet på hver 4,0 MW. Samlet set vil projektet præstere 32,0 MW, og produktionen af vedvarende elektricitet bliver ca. 139 millioner kWh om året.

Vindmøllerne opstilles på de arealer, som i dag er ejet af Hanstholm Havn og udlagt til havneformål. Den valgte opstilling er udviklet på baggrund af en række lokale hensyn og indpasses med størst mulig afstand til eksisterende bygninger.

De fire af vindmøllerne opstilles på række vest for Kystvejen, og de to resterende opstilles på række på den sydlige ydermole. Vindmøllerne står cirka en vingelængde fra havet. Denne placering er mulig, fordi de står på et havneareal uden strandbyggelinje.

FRIVILLIG KØBERET

Projektet opføres som et samarbejde mellem det lokale andelsselskab Thy-Mors Energi og den kommunalt ejede Hanstholm Havn. I den gældende VE-lovgivning er der ikke krav om udbud af vindmølleandele til lokale. Det er dog projektejernes ambition, at værdien fra projektet i videst mulig omfang skal komme lokalsamfundet til gode – både i form af forbedrede vilkår og investeringsmuligheder.

OM THY-MORS ENERGI

Som lokalt forankret andelsselskab vil Thy-Mors Energi være med til at skabe en grøn og bæredygtig fremtid. Vi vil se muligheder i de stedbundne ressourcer vi har i Thy og på Mors og gennem samarbejde og lokalt ejerskab ønsker vi at skabe energi til meget mere.

Du er altid velkommen hos Thy-Mors Energi.

Du finder os på Løvevej 5, 7700 Thisted.

tlf: 96 70 22 00

vindparkhanstholm@thymors.dk